fbpx Skip to main content

De eerste stap op weg naar het creëren van een efficiëntere omgeving waar zowel het zorgpersoneel als de oudere bewoners voordeel bij hebben, is het verkrijgen van inzicht in de de uitdagingen waarmee zorgteams in woonzorgcentra en aanleunwoningen worden belast.

Impact van cognitieve achteruitgang

Een van de grootste uitdagingen waarmee zorgteams zich geconfronteerd zien is de mentale en fysieke achteruitgang van bewoners waardoor hun zelfredzaamheid in het geding komt, aldus Soini and Välimäki in hun publicatie over ouderenzorg in Finland. Het is gebleken, dat regelmatige verpleegkundige interventies zoals geheugentests, evaluaties van het vermogen van de cliënt om zichzelf te wassen en aan te kleden en het aanmoedigen van cliënten om hun bestaande capaciteiten te gebruiken, de beste oplossingen zijn voor deze problemen. Om de bewoners de vereiste zorg te kunnen bieden, zou een eenvoudige en efficiënte manier om dergelijke activiteiten te monitoren en te registreren nuttig zijn.

Behandeling van chronische ziekten

In de ouderenzorg komen veel chronische ziekten voor. De situatie van iedere bewoner is uniek en ieder van hen heeft een geïndividualiseerd behandelplan nodig, wat uit verschillende medicijnen en andere behandelingen kan bestaan. De uitdaging voor de zorgteams in woonzorgcentra en tehuizen, is om alle ziekten en medicijnen in balans te houden. Zelfs de kleinste verandering, zoals een opspelende conditie, kan een negatief effect hebben op andere aspecten van de gezondheid van de bewoner, wat kan leiden tot een bezoek aan de spoedeisende hulp, ziekenhuisopname of heropname.

Volgens de WHO in de publicatie ‘Assessing Chronic Disease Management in European Health Systems’ worden vier componenten essentieel geacht voor het bieden van hoogwaardige zorg voor mensen met chronische gezondheidsproblemen. Deze componenten zijn:

  • Aanbieden van Ondersteuning bij Zelf-Management, waarbij de bewoners zelf in staat worden gesteld en worden voorbereid om de zorg in eigen hand te nemen, waardoor ze een zekere mate van zelfstandigheid en vertrouwen krijgen
  • Voorzie zorgteams van de juiste hulpmiddelen voor Besluitvormingsondersteuning in situaties waarin meerdere mogelijke behandeltrajecten zijn, om te bevorderen dat zorg op een wetenschappelijke basis en met inachtneming van de voorkeuren van de patient plaatsvindt
  • Het gebruik van slimmere Klinische Informatiesystemen die gebruik maken van technologie om gegevens te ordenen en efficiënte en effectieve zorg te faciliteren
  • Gebruikmaking van Delivery System Design om ervoor te zorgen dat bewoners een optimale gezondheid behouden en de middelen van de zorginstelling efficiënter ingezet en beheerd kunnen worden door het plannen van regelmatige, proactieve bezoeken, gebaseerd op de doelstellingen van de patient. Dit is zeker belangrijk wanneer een bewoner onder behandeling van meerdere artsen, specialisten en personeelsleden staat. Het is belangrijk op te merken dat de communicatie tussen zorgverleners op deze manier wordt vergemakkelijkt en de kloof in de relatie tussen patiënten en hun artsen wordt gedicht.

Samenwerking tussen artsen door middel van een uniform platform

Zoals reeds werd aangestipt lijken veel zorgverleners te worstelen met een gebrek aan beschikbare communicatiekanalen, wat leidt tot behandelplannen die wellicht specifieker gericht zijn op bepaalde problemen en derhalve niet zijn afgestemd op de holistische zorg van het individu. Toezicht door management en samenwerking met collega’s is één van de meest effectieve hulpbronnen van zorgteams in woonzorgcentra en tehuizen. Veel van de druk waaraan zorgteams in moeilijke situaties wordt blootgesteld, zou verlicht kunnen worden door de mogelijkheid tot overleg met collega artsen voor een ‘second opinion’ of het kunnen inroepen van assistentie in de behandeling van een bijzonder moeilijk geval.

Gebrek aan data en analytics

Er is een opmerkelijke schaarste als het gaat om bruikbare en makkelijk te begrijpen gezondheidsgegevens, waardoor het voor zorgteams moeilijker wordt om de details van de gezondheidsprofielen van hun bewoners duidelijk en nauwkeurig te verwoorden. Dit betekent vervolgens dat het nog uitdagender is om te peilen hoe deze kenmerken zich verhouden tot andere woongemeenschappen in de buurt of in de instelling.
In een onderzoek uit 2018 naar nationaal beleid, Challenges in long-term care in Europe, werd geconcludeerd date r slechts zeer weinig redelijk vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn om toekomstige analyses op te baseren. Dit vanwege het informele karakter van de meeste langdurig verleende zorg en het ontbreken van in EU-verband overeengekomen resultaatindicatoren. Systemen die bewoners kunnen volgen en gemakkelijk te begrijpen belangrijke statistieken bijhouden zijn niet alleen gunstig voor statistische doeleinden, maar ook voor de gezondheid van oudere bewoners, die moeiteloos en onopvallend door zorgteams kunnen worden gecontroleerd op eventuele afwijkingen.

Ernstige verwondingen door valincidenten

Valincidenten vormen een ernstige bedreiging voor oudere bewoners in zorginstellingen, vooral als men bedenkt dat er in de EU elk jaar 1.443.000 mensen met valgerelateerde verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen, waarvan 36.000 met dodelijke afloop. Dit is des te zorgwekkender indien men bedenkt dat de gevolgen van een dergelijke val blijvend kunnen zijn, vooral als de persoon langere tijd op de grond heeft gelegen omdat hij niet in staat was om op te staan of om hulp te roepen. Indien men langer dan 12 uur op de grond ligt, kan dit decubitus, uitdroging, onderkoeling, longontsteking en uiteindelijk hogere sterftecijfers tot gevolg hebben. Zo heeft een Nederlands onderzoek de gemiddelde medische en sociale zorgkosten voor valgerelateerd letsel geschat op EUR 9.370 per geval, en de gerelateerde, blijvende gezondheidsschade legt een aanzienlijke druk op zorginstellingen. In verpleeghuizen vindt 70% van de valincidenten plaats wanneer patiënten alleen op hun kamer zijn. Door het gebruik van een systeem van personenalarmering zoals Watcherr wordt het zorgteam onmiddellijk gewaarschuwd wanneer een bewoner valt en wordt de tijd die de bewoner op de vloer doorbrengt aanzienlijk verkort. Dit resulteert in een grotere kans op herstel.

Hoe kan Watcherr helpen deze moeilijkheden te verlichten?

Watcherr is een uniek ‘wearable’ gezondheidszorgsysteem dat gebruikmaakt van geavanceerde algoritmen, data analyse, AI en zelf-lerende systemen om belangrijke gegevens te verzamelen, zoals afwijkingen in hartslag, onregelmatige slaappatronen, urineweg- en maagdarm-problemen en nog veel meer. Deze gegevens worden vervolgens weergegeven via de Watcherr Mobile App en de Watcherr Web App op een manier die gemakkelijk te begrijpen is voor zorgverleners en artsen die deze kunnen gebruiken om een geïndividualiseerd zorgplan op te stellen. De onopvallende senioren alarm armband functioneert tevens als een noodoproepsysteem voor zorgteams en bevat locatie tracering, zowel binnen- als buitenshuis waardoor de zorgteams in instellingen worden gewaarschuwd voor kritieke situaties, waaronder valincidenten en ronddwalen. Hierdoor kunnen bewoners die zich op wat voor manier dan ook in probleemsituaties bevinden, tijdig worden geholpen.

 

Sommige functies zijn nog onderhevig aan klinische studies en zijn derhalve nog niet commercieel beschikbaar. Op de Medica Trade Fair (Düsseldorf, Duitsland) geven wij op 14-17 november 2022 een demonstratie van onze systemen.

Wilt u Watcherr laten installeren?

Boek een demonstratie
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren en aan te passen en voor analyses en statistieken over onze bezoekers, zowel op onze website als op andere media.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren en aan te passen en voor analyses en statistieken over onze bezoekers, zowel op onze website als op andere media.